Privacy Policy Marvindereuver.nl

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03-12-2020


Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Zierikzee aan de Bermsloot 10 (4303 BB), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59980648 en draagt de naam MDR Media. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via [email protected] en telefonisch via 0621551595. 


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. 


Deze Privacyverklaring heeft betrekking op www.marvindereuver.nl en alle gerelateerde websites en diensten van MDR Media.


Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Bedrijfsnaam, vestigingsadres, ip-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. 
 • Uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type en gegevens ten behoeve van de behandeling


Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: 

 • Het afhandelen van uw betaling, toesturen van facturen en verslagen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • MDR Media analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • MDR Media verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Verantwoordelijke nodig heeft voor de belastingaangifte. 
 • Uitvoering van het vak als therapeut, coach en aanbieder van de diensten aangeboden op deze website.
 • Gezondheidsgegevens ten behoeve van uw persoonlijke situatie en om advies te kunnen gegeven. 


De persoonsgegevens worden voor een termijn van 3 jaar opgeslagen. 


Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

 • Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten;
 • Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen;
 • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het algemeen belang.
 • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van Verantwoordelijke.


Reactie op de website

Indien u een reactie op de website achterlaat, dan is het in ons gerechtvaardigd belang om deze te publiceren op de website. Verantwoordelijke publiceert de door u opgegeven naam. Uw e-mailadres en IP-adres zijn ook bij Verantwoordelijke bekend om te kunnen zien of u vaker berichten achterlaat op de website en om eventueel contact met u op te kunnen nemen. Deze gegevens bewaart Verantwoordelijke zolang de reactie op de website staat. Reacties worden alleen verwijderd als ook het bijbehorende artikel wordt verwijderd. Natuurlijk mag u ook een mail sturen om de reactie te laten verwijderen.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan Verantwoordelijke zien hoe de bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Social media

Op de website staan buttons naar onze social media kanalen. Sommige social media plaatsen cookies of volgen u op een andere manier, bijvoorbeeld wanneer u tegelijkertijd nog ingelogd bent bij dat social medium. Wilt u meer weten over uw privacy in verband met deze knoppen, verwijst Verantwoordelijke u graag naar hun privacyverklaringen.


 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]
 • YouTube: [https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl]


Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Verantwoordelijke gebruikt uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uqw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.


Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.


Facturatie

Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerkt Verantwoordelijke de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal Verantwoordelijke bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Verantwoordelijke bewaart uw offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar. Dit is een wettelijke administratieplicht.


Beveiliging

Verantwoordelijke zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.


Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Verantwoordelijke wisselt geen persoonlijke gegevens uit met derden. Intervisie met collega’s (intercollegiale toetsing) is altijd anoniem. Verantwoordelijke heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Verantwoordelijke wisselt nooit gegevens uit aan derden die u vervolgens lastig vallen met mails.


Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we  uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze Verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Boekhouder en accountant
 • Marketing tools en diensten


Functionaris voor Gegevensbescherming

M.S. de Reuver is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming en kan bereikt worden door een e-mail te sturen naar [email protected]


Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend.


Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan [email protected].


Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).