arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden Marvindereuver.nl

Artikel 1 – Definities

1.1 MDR Media: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “MDR Media” de eenmanszaak MDR Media. Bermsloot 10, 4303 BB te Zierikzee. KvK-nummer: 59980648 en Btw-identificatienummer: NL002177907B88. 


1.2 Consument/deelnemer: De (rechts)persoon met wie MDR Media een overeenkomst heeft gesloten.


1.3 Diensten: De door MDR Media te verlenen diensten waaronder het verschaffen van toegang tot  het gebruik leersysteem.  


1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen MDR Media en Consument of deelnemer op grond waarvan MDR Media aan Consument Diensten verleent.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van MDR Media en op alle met MDR Media gesloten overeenkomsten tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.


2.3 Consument gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf of consument. Indien Consument de overeenkomst aangaat als consument kan er een beroep gedaan worden op het consumentenrecht en geniet het bescherming van het herroepingsrecht. 


2.4 MDR Media is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.


2.5 Indien Consument de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat MDR Media tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.


2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.


2.7 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


2.8 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van MDR Media zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.


3.2 De Overeenkomst tussen MDR Media en Consument komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van Marvindereuver.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Consument via telefoon, email of schriftelijk.


3.3 MDR Media heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Consument te weigeren.


Artikel 4 – Licentie

4.1 MDR Media verleent aan Consument een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het leersysteem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.


4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Consument niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.


4.3 Consument mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten.


Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode zoals is vermeld in het aanbod.  De overeenkomst kan door Consument tussentijds en na afloop worden verlengd.


5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Consument, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.


5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.


5.4 Consument zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van MDR Media verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Consument aanwezige (computer)apparatuur.


5.5 MDR Media en Consument zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Consument (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Consument onder curatele of bewind is gesteld, dan wel MDR Media haar activiteiten staakt of liquideert.


5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.


5.7 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


5.8 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


5.9 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld.


5.10 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 


Artikel 6 – Rechten en plichten MDR Media

6.1 MDR Media spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn


6.2 MDR Media is niet betrokken bij de inhoud van de activiteiten van Consument, MDR Media is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.


6.3 MDR Media behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. MDR Media zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.


6.4 MDR Media kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Consument gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met MDR Media.


6.5 MDR Media verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Consument worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van MDR Media. Tenzij Consument aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Consument gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.


Artikel 7 – Rechten en plichten Consument

7.1 Consument verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken van MDR Media.


7.2 Consument is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.


7.3 Consument dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Consument worden gevraagd tijdens het registratieproces. Consument dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van MDR Media door te geven.


7.4 Consument dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door MDR Media mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Consument bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Consument zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

(i) alle aanwijzingen van MDR Media die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.


7.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt MDR Media zich het recht voor haar verplichtingen jegens Consument op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat MDR Media tot enige schadevergoeding is gehouden.


7.6 Indien een Consument door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met MDR Media.


Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door MDR Media opgegeven of met MDR Media overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.


8.2 MDR Media is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Consument met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.


8.3 Indien Consument niet akkoord wenst te gaan met een door MDR Media kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Consument gerechtigd binnen dertig (30) dage na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van MDR Media genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.


8.4 Consument komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Consument mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.


8.5 Indien MDR Media een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Consument de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij MDR Media geldende regeling.


Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.


9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode. 


9.3 MDR Media heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.


9.4 Indien Consument de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Consument, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Consument na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Consument naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.


9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is MDR Media bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Consument tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.


9.6 MDR Media heeft ten alle tijden het recht de toegang tot de Dienst uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.


9.7 Consument dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met MDR Media.


9.8 In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we je de betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.


9.9 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


9.10 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 MDR Media staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Consument op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door MDR Media geleverde dienst als gevolg van fouten in het systeem, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van MDR Media.


10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Consument opgeslagen informatie op de systemen van MDR Media, gebreken als gevolg van handelingen van Consument zelf of van andere Consumenten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Consument.


10.3 Consument dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.


10.4 Indien Consument het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Consument contact met MDR Media opnemen via de contactpagina op de website. Consument krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van MDR Media. Indien het geschil van Consument gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.


10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.


10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Consument niet op.


10.7 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


10.8 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


10.9 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Modules en andere diensten, en met betrekking tot alles wat MDR Media ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan MDR Media.


11.2 Het is Consument niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.


11.3 Het is Consument niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.


11.4 Consument verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 MDR Media is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.


12.2 De aansprakelijkheid van MDR Media jegens Consument, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Consument op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.


12.3 Consument zal MDR Media en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Consument van de Diensten.


12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. MDR Media is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden


12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MDR Media (hoogste leidinggevend personeel).


Artikel 13 – Overmacht

13.1 MDR Media is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe (hosting) providers en toeleveranciers van MDR Media

b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen

c) belemmeringen als gevolg van de door Consument benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur

d) werkstakingen

e) brand en andere weersomstandigheden

f) ongeval of ziekte van personeel of pandemie 

g) Denial of Services (DoS) aanvallen

h) door MDR Media onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van IMU afhankelijk is


13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Consument het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat MDR Media tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.


13.3 Indien MDR Media door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door MDR Media gegeven adviezen, gedeelde kennis en door MDR Media verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door MDR Media te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door MDR Media verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. MDR Media verleent daarbij geen enkele garantie.


14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door MDR Media is MDR Media niet aansprakelijk. Consument vrijwaart MDR Media tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van MDR Media.


Artikel 15 – Privacy en klachtenregeling

15.1 MDR Media respecteert de privacy van Consument. MDR Media zal de persoonsgegevens van Consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van MDR Media is in te zien. Consument stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


15.2 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


15.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.


15.4 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


15.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


15.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.


Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.


16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Middelburg bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.


16.3 Consument is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MDR Media aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Consument onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. MDR Media is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Consument verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.


16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


16.5 Bij aanschaf, aankoop, van de Diensten van MDR Media gaat Consument akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 


16.6 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Vragen? Neem dan contact op:

Deze website gebruikt cookies