Algemene voorwaarden MDR Media

Artikel 1 – Definities

1. MDR Media is een eenmanszaak die zich ten doel stelt (persoonlijke) coaching en e-commerce ondersteuning te verstrekken. 

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van MDR Media.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Particulier’ verstaan: een Klant, niet handelend ten uitvoering van zijn/haar beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de Diensten van MDR Media. 

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Zakelijke klant’ verstaan: een Klant, handelend ten uitvoering van zijn/haar beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de Diensten van MDR Media.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen MDR Media en Klant, een en ander in meest ruime zin.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door MDR Media en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door MDR Media ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website https://www.marvindereuver.nl/.


Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en MDR Media gesloten Overeenkomsten waarbij MDR Media Diensten aanbiedt of producten levert.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MDR Media overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.


Artikel 3. De Overeenkomst

1. Voor Diensten omtrent (persoonlijke) coaching kan de Klant contact opnemen met MDR Media via de Website, e-mail of telefoon. Om een Overeenkomst tot stand te laten komen is van belang dat de Klant een formulier invult op de Website. Hierna zal MDR Media contact opnemen met de Klant en zal een voorstel worden gedaan middels een offerte. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging. 

2. Voor Diensten omtrent (persoonlijke) coaching kan de Klant ook een bestelling plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand door het plaatsen van de bestelling.

3. Voor Diensten omtrent e-commerce ondersteuning kan de Klant contact opnemen met MDR Media via de e-mail of telefoon. MDR Media zal met de Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een voorstel doen die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een opdrachtbevestiging.

4. Als MDR Media een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. MDR Media kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van MDR Media dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij MDR Media deze schriftelijk bevestigt.

6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door MDR Media.

7. De overeenkomst komt tot stand voor een periode zoals is vermeld in het aanbod.  De overeenkomst kan door Klant tussentijds en na afloop worden verlengd.

8. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Consument, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

9. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

10. Klant zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van MDR Media verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Consument aanwezige (computer)apparatuur.

11. MDR Media en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Consument (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Consument onder curatele of bewind is gesteld, dan wel MDR Media haar activiteiten staakt of liquideert.


Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. MDR Media zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. MDR Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal MDR Media de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door MDR Media worden doorbelast aan Klant.

4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MDR Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MDR Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MDR Media zijn verstrekt, heeft MDR Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

5. De Klant draagt er zorg voor dat MDR Media zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant MDR Media hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. MDR Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

7. Het is MDR Media toegestaan om binnen 3 (zegge: drie) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de prijs te verhogen. Het is de Particulier toegestaan de Overeenkomst dan te ontbinden. 


Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen MDR Media en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van MDR Media op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen MDR Media en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. MDR Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat MDR Media goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, veelvuldige ziekmelding binnen de 24 uur-termijn door de Klant, waardoor van MDR Media redelijkerwijs niet verwacht kan worden de Overeenkomst voort te zetten. 

2. Voorts is MDR Media bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MDR Media gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4. Klanten kunnen de Overeenkomst omtrent coaching opzeggen na elke sessie. De Klant is verplicht de reeds verrichte Diensten te betalen. Voor het annuleren van een al ingeplande of een eerste sessie geldt artikel 7.

5. Zakelijke klanten kunnen de Overeenkomst omtrent e-commerce ondersteuning opzeggen na het voltooien van een tussen Klant en MDR Media voltooid project. De Zakelijke klant is verplicht de reeds verrichte Diensten te betalen. 


Artikel 7. Annulering

1. Annulering van Diensten is mogelijk tot het sluiten van de Overeenkomst. Indien de annulering plaatsvindt binnen deze termijn, doch 48 uur voor de aanvang van de uitvoering van de Diensten, dan is Klant verplicht 50% van de overeengekomen honorering te betalen. De volgende leden gelden als uitzondering op het voorgaande.

2. Een Particulier kan een individuele sessie omtrent de door MDR Media aangeboden coaching tot maximaal 24 uur voor aanvang annuleren. Mocht de Klant dit niet doen, dan zal MDR Media de kosten voor de sessie alsnog bij de Klant in rekening brengen. Bij plotseling verhindering, bijvoorbeeld bij ziekte, wordt de sessie verplaatst. Bij veelvuldige ziekmelding geldt artikel 6 lid 1. 

3. Voor Particulieren geldt dat annulering van de Overeenkomst, nu het om het leveren van Diensten gaat, mogelijk is tot veertien (14) werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst, indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen. Na het verstrijken van deze termijn is annulering slechts mogelijk met een naar redelijkheid vast te stellen vergoeding voor de reeds door MDR Media gemaakte kosten. 

4. Voor Particulieren geldt dat annulering van de Overeenkomst, wanneer de levering van Diensten binnen de veertien (14) werkdagen plaatsvindt, bij het afsluiten van de Overeenkomst toestemming geeft dat de bedenktijd van veertien (14) werkdagen niet opgaat. Mocht de Particulier dan toch annuleren na het sluiten van de Overeenkomst, kan een redelijke vergoeding worden gevergd door MDR Media. 


Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. MDR Media heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Betaling voor e-commerce ondersteuning en coaching geschiedt op factuurbasis. 

4. Betaling voor online programma’s geschiedt vooraf via iDeal, creditcard of bankoverschrijving. 

5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 (zegge: veertien) dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan MDR Media mede te delen.

7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien MDR Media besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. MDR Media is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is MDR Media nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is MDR Media enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

3. MDR Media is tevens niet aansprakelijk voor tijdelijke storingen op de Website. MDR Media heeft hierbij wel een inspanningsverplichting de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

4. Ten aanzien van de verleende Diensten van MDR Media geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in MDR Media niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden. MDR Media is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het advies wat gegeven wordt in de sessies. Dit advies wordt immers gegeven naar eigen waarden en interpretatie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

5. MDR Media is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.

6. MDR Media is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

7. MDR Media is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. Wanneer een coaching niet door kan gaan wegens ziekte van de trainer, dan zal de Klant een vervangende dag aangeboden krijgen.  

8. Indien MDR Media aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van MDR Media met betrekking tot haar Diensten. MDR Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

9. De aansprakelijkheid van MDR Media is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien MDR Media niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MDR Media. 


Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MDR Media, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van MDR Media zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van MDR Media, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal MDR Media overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die MDR Media heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 11. Garantie

1.    MDR Media geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Producten. MDR Media heeft met betrekking tot zijn Diensten slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 


Artikel 12. Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. MDR Media kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

2. MDR Media draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat MDR Media enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij MDR Media tot verwijdering van zijn persoonsgegevens. Raadpleeg voor meer informatie onze Privacy Policy.

3. MDR Media respecteert de privacy van Klant. MDR Media zal de persoonsgegevens van Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy Policy die op de website van MDR Media is in te zien. Klant  stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 13. Intellectueel eigendom

1. MDR Media behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Modules en andere diensten, en met betrekking tot alles wat MDR Media ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan MDR Media.

3. Klant zal MDR Media vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

4. Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

5. Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten.


Artikel 14. Klachtenregeling

1. Indien de Klant een klacht heeft dient de Klant dit schriftelijk te zenden aan [email protected]. In gezamenlijkheid zal de klacht dan worden besproken. Klanten zullen in beginsel binnen 14 (zegge: veertien) dagen beantwoord worden door MDR Media. Bij een langere verwerkingstijd zal de Klant hierover worden ingelicht.

2. Mocht onderling overleg geen uitkomst bieden, dan kan de Klant zich wenden tot de Geschillencommissie WKKGZ. Daarna kan de Klant zich eventueel wenden tot de bevoegde rechter. 

3. Een klacht schort de verplichtingen van MDR Media niet op, tenzij MDR Media schriftelijk anders aangeeft.


Artikel 15. Identiteit van MDR Media

1. MDR Media is bij de KvK geregistreerd onder nummer 59980648 en draagt btw-identificatienummer NL002177907B88. MDR Media is gevestigd aan Bermsloot 10 (4303 BB) te Zierikzee.

2. MDR Media is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de Website https://www.marvindereuver.nl en telefonisch op 0621551595.


Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen MDR Media en haar Klant is Nederlands recht van toepassing. Ook indien Klant woonachtig is in het buitenland.

2. Alle geschillen die tussen MDR Media en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.

3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MDR Media aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. MDR Media is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor als dan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

5. Bij aanschaf, aankoop, van de Diensten van MDR Media gaat Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

6. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Vragen? Neem dan contact op: