Disclaimer MDR Media

Eenmanszaak MDR Media, met KvK-nummer 59980648, hierna "MDR Media" wil u hartelijk welkom heten op https://www.marvindereuver.nl/. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. MDR Media kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door MDR Media zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico.


MDR Media zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. MDR Media is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website.


Handelingen die u op basis van deze website of de door MDR Media verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en MDR Media tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort MDR Media dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar [email protected].


U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van MDR Media of die van licentiegevers. MDR Media behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via [email protected] aanvragen.


Mocht het zo zijn dat MDR Media per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het MDR Media weten via [email protected]. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat MDR Media verplicht is tot enige schadevergoeding.


MDR Media behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.


Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met [email protected].