Geschillen en klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders, of ze nu groot of klein zijn. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


Een van de eisen uit de Wkkgz is dat zorgaanbieders een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie moeten hebben. Via ZZP Nederland kunnen zzp’ers/ondernemers eenvoudig aan deze eisen voldoen.


Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Het doel van deze wet is dat u als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die u ontvangen heeft, zodat de zorgverlener kan leren van uw bevindingen en deze kan verbeteren.


Wat regelt de Wkkgz?

Het doel van de Wkkgz is veiligheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren.


MDR Media is aangesloten bij de Wkkgz

MDR Media is aangesloten bij de Wkkgz via Quasir. Hiermee voldoet MDR Media aan de, in de Wkkgz gestelde eis, aangaande de verplichte klachtenfunctionaris (op afroep)  en de erkende geschilleninstantie. .


Hoe werkt de Wkkgz? 

Indien u een klacht heeft wordt er eerst getracht dit onderling op te lossen. Indien dit niet lukt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure en onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris helpt bij een oplossing voor het probleem.  De klachtenfunctionaris voorziet de klager op zijn verzoek van advies en staat bij m.b.t. het indienen en formuleren van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (dit kan bemiddeling zijn). Als dit niet lukt dan kunt u uw probleem voorleggen aan de onafhankelijke erkende geschillencommissie, die doet dan een bindende uitspraak. De erkende geschilleninstantie voor MDR Media is de Stichting Zorggeschil.


Klachten behandelingsproces

1: U bent ontevreden en u heeft een klacht en probeert dit eerst op te lossen met MDR Media.

2: U wendt zich tot Klachtenfunctionaris (KF) van Quasir. KF adviseert over- helpt bij formuleren van klacht en onderzoekt mogelijke oplossing. 

3: U laat zich gratis bijstaan door in bij zorgaanbieder. Klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Klager wordt op de hoogte gehouden van voortgang. 

4: KF draagt zorg voor bemiddeling en past hoor/wederhoor toe. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

5: KF maakt geen inhoudelijk verslag; wel verslag van proces en afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd.

6: Als ondanks bemiddeling geen oplossing wordt bereikt verwijst KF voor verdere behandeling terug naar MDR Media.

7: KF wijst op de mogelijkheid om geschil na verdere afhandeling door zorgaanbieder, voor te leggen aan Geschilleninstantie waarbij MDR Media is aangesloten.

8: Klager dient gratis een klacht in bij MDR Media.

9: Klager ontvangt uiterlijk binnen 6 weken (NB: kan met 4 weken verlengd worden) schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie.

Bron: Quasir


Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen. 


Klacht indienen 

Wij doen onze uiterste best om u van de beste zorg te voorzien en het is nooit onze intentie u niet goed te helpen. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag.


Mocht u daarna nog absoluut niet tevreden zijn met de geleverde zorg, kunt u via Quasir een klacht indienen. Dit kan via:


Post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.

E-mail: [email protected] t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Telefonisch: 0648445538